Institutionstakster 2018

Betaling for børn i dagtilbud, skolefritidsordninger (SFO), fritids- og ungdomsklubber.

 

Kommunalbestyrelsen har med virkning fra 1. januar 2018 fastsat

forældrenes egenbetaling således:

 

            

Dagpleje

3.250 kr. i 11 måneder

Vuggestuer

3.250 kr. i 11 måneder

Børnehaver

1.890 kr. i 11 måneder

Skolefritidsordninger

1.969 kr. i 11 måneder

Fritidsklubber

800 kr. i 11 måneder

Ungdomsklubber

211 kr. i 11 måneder

Ovenstående takster inkluderer ikke prisen for en senere madordning.

 

 

                                                                     

Institutioner med særlig egenbetaling:

 

Børnehuset Pilen (Valmuen)

Vuggestue (578 kr.)

Børnehave (625 kr.)

Madordning

3.828 kr. i 11 måneder

2.515 kr. i 11 måneder

Taarbæk Børnehus

Vuggestue (578 kr.)

Børnehave (625 kr.)

Madordning

3.828 kr. i 11 måneder

2.515 kr. i 11 måneder

Børnehuset Rosenlyst

Vuggestue (723 kr.)

Børnehave (723 kr.)

Madordning

3.973 kr. i 11 måneder

2.613 kr. i 11 måneder

Børnehuset Trinbrættet

Vuggestue (723 kr.)

Børnehave (723 kr.)

Madordning

3.973 kr. i 11 måneder

2.613 kr. i 11 måneder

Rudolf Steiner Børnehaven, Enhjørningen

1.505 kr. i 11 måneder (3/4 tid)

Rudolf Steiner Udebørnehaven, Stjernedalen

1.240 kr. i 11 måneder (1/2 tid)

 

Juli måned er betalingsfri. (Kun hvis man bor og benytter et dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune).

 

I integrerede institutioner (børnehuse) skifter egenbetalingen til børnehavetakst den første i den måned, hvor barnet fylder 3 år. Dette gælder også i de børnehuse, hvor der er aldersintegrerede grupper. Hvis barnet flyttes fra vuggestuegruppe til børnehavegruppe, før det fylder 3 år, skifter taksten hermed.

 

Betaling

Betalingen forfalder månedsvis forud. Hvis betalingsfristen ikke overholdes, vil der i forbindelse med fremsendelse af rykkerskrivelsen blive påført et gebyr på 250 kr.

 

Takstfastsættelse og tilskud

Forældrenes egenbetaling for dagpleje, vuggestuer og børnehave må, efter Dagtilbudsloven, maksimalt udgøre 25 % af institutionens driftsudgifter ekskl. ejendomsudgifter. Det kommunale tilskud udgør således mindst 75 % af bruttodriftsudgifterne.

 

Fripladstilskud og søskendetilskud

Efter ansøgning kan der gives tilskud til økonomisk friplads. For at være berettiget til hel/delvis fripladstilskud skal den årlige husstandsindkomst i 2018 være under 539.800 kr. Der kan opnås fuldt fripladstilskud, hvis husstandsindkomsten er 173.801 kr. eller derunder. Fripladsskalaen forhøjes i år 2018 med 60.801 kr. for enlige forsørgere.

 

Der ydes søskendetilskud til familier med mere end 1 barn i dagtilbud, SFO eller fritids- og ungdomsklub. Søskendetilskuddet på 50% af forældrenes egenbetaling, ydes til den/de pladser, hvor det kommunale tilskud

er lavest.

 

Tilskud til pasning af egne børn

Forældre med børn i alderen 6 mdr. og til den måned barnet fylder halvandet år, vælge selv at passe deres barn/børn.

Tilskuddet i år 2018 er på 7.273 kr. pr. måned. Da tilskuddet ydes til forældre, der selv ønsker at passe deres barn/børn, kan forældrene ikke samtidig modtage anden indkomst, eller have barnet optaget i et dagtilbud.

 

Tilskud til privat børnepasning

Privat børnepasning betyder, at forældre som et alternativ til offentlig pasning kan vælge at få tilskud til ansættelse af en privat børnepasser. Lyngby-Taarbæk Kommune giver i år 2018 et månedligt tilskud på max. 6.417 kr. til børn i alderen 6 mdr. til barnet fylder 3 år. Der gives et tilskud på max. 3.615 kr. til børn i alderen 3 til 6 år.

 

Frit valg af dagtilbud over kommunegrænserne

Frit valg af dagtilbud over kommunegrænserne betyder, at man har mulighed for at få plads til sit barn i et dagtilbud i en anden kommune end den kommune, man bor i. Hvis dagtilbuddet i den anden kommune er dyrere end et tilsvarende dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune, skal forældrene selv betale merudgiften. Hvis dagtilbudet er billigere, vil forældrenes egenbetaling blive tilsvarende mindre.

 

Frit valg af skole over kommunegrænserne      

Såfremt man vælger en skole og SFO i en anden kommune end bopælskommunen, betales den kommunes takst, som er dyrest.

 

Udmeldelse

Udmeldelse af dagtilbud, SFO eller fritidsklub/ungdomsklub skal ske skriftligt til Pladsanvisningen med 1 måneds varsel til den 15. ell. 30./31. i måneden. Dette gøres på www.ltk.dk, under ”Digital Pladsanvisning”.

 

 

 

Venlig hilsen

 

 

Erik Pedersen

Centerchef

Center for Uddannelse og Pædagogik